ประวัติความเป็นมา

ประวัติ / ความเป็นมา / การก่อตั้ง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ. เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดิมชื่อสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดกรประชาสงเคราะห์  กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖  ได้ย้ายสังกัดมาอยู่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดตั้งกระทรวงด้านแรงงาน และสวัสดิการสังคมใหม่ และเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ใหม่จึงได้ย้ายโอนมา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จนถึงปัจจุบัน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ /พันธกิจ / วิสัยทัศน์ / เป้าประสงค์ 

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

พันธกิจ

 1. สร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
 2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 3. เสริมสร้างทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
 4. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์

 1. การผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ
 2. การพัฒนาสังคมเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
 4. การยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม

เป้าประสงค์

 1. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง เป็นธรรม
 2. ประชาชนและสถาบันทางสังคมมีความเข็มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน
 3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์
 4. บุคลากรและองค์กรด้านการพัฒนาสังคม มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ